Byty Pod Vinicou

PRAVIDLÁ SPRACÚVANIA
OSOBNÝCH ÚDAJOV

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
A ICH POUŽITÍM NA MARKETINGOVÉ ÚČELY

Zachovanie najvyššej miery ochrany vášho súkromia je pre nás prioritou, preto sa snažíme o zabezpečenie vysokej úrovne ochrany vašich osobných údajov pri ich spracúvaní v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016, o ochrane osobných údajov ktorým sa zrušuje smernica 95/45/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“).

Pre účely GDPR je prevádzkovateľom, ktorý určuje rozsah a účel spracúvania osobných údajov poskytnutých prostredníctvom niektorej z funkcionalít tejto webstránky, spoločnosť ACS 5, s. r. o., so sídlom Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava, IČO: 50 794 922, registrovaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I., odd. Sro, vložka č. 118300/B (ďalej aj ako „prevádzkovateľ“). Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracúvania osobných údajov, ktoré sme od Vás získali, alebo ak chcete uplatniť niektoré z nižšie uvedených práv, prosím kontaktujte nás prostredníctvom písomných podaní adresovaných na vyššie uvedenú adresu sídla prevádzkovateľa alebo elektronicky na e-mailovej adrese zmluvy@podvinicou.sk.

Získavanie osobných údajov

Tieto pravidlá sa používajú pri spracúvaní osobných údajov, získavaných prevádzkovateľom prostredníctvom vyplnenia kontaktného formulára umiestneného na tejto webstránke, žiadosti o zasielanie noviniek (newsletter) a osobných údajov poskytnutých prostredníctvom telefonickej alebo emailovej komunikácie uskutočnenej na základe kontaktných informácií uvedených na tejto webstránke.

Rozsah spracúvaných osobných údajov

Pre účely špecifikované v nadchádzajúcom odseku týchto pravidiel je nevyhnutné spracúvať osobné údaje o jednotlivcoch, ktorí majú záujem o kúpu nehnuteľností z nášho portfólia, a o jednotlivcoch, ktorí majú záujem byť informovaní o aktuálnej ponuke nehnuteľností a o jednotlivcoch, ktorých máme záujem osloviť v záujme realizácie našich marketingových aktivít. Získané osobné údaje však spracúvame v súlade so zásadou minimalizácie spracúvania osobných údajov podľa článku 5 GDPR a preto ich spracúvame len v nevyhnutnej miere a nasledujúcom rozsahu: meno a priezvisko, e-mailová adresa a telefónne číslo. Predmetom nami vykonávaného spracúvania osobných údajov, nie sú osobitné kategórie osobných údajov, ani osobné údaje osôb mladších ako 16 rokov. Je veľmi dôležité aby osobné údaje, ktoré o vás spracúvame boli pravdivé a aktuálne. Informujete nás prosím, ak sa vaše osobné údaje počas trvania spracúvania zmenia.

Účel spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame na nasledujúce účely:

 1. na komunikáciu s vami, poskytnutie reakcie alebo spätnej väzby k prejavenému záujmu alebo podnetu z vašej strany predloženému prostredníctvom niektorej z funkcionalít tejto webstránky alebo využitia kontaktných údajov umiestnených na tejto webstránke;
 2. na marketingové účely a realizáciu našich marketingových aktivít, ktoré sú v súlade so zákonom a zahŕňajú poskytovanie informácií o portfóliu ponúkaných nehnuteľností a zasielanie noviniek (newsletterov);
 3. na účely správy a ochrany tejto webstránky.

V prípade, ak spracúvame Vaše osobné údaje za účelom priameho marketingu vo forme zasielania newsletterov o novinkách a ponuke našich nehnuteľností, o ktorých si myslíme, že by Vás mohli zaujímať, máte možnosť odhlásiť sa z odberu newsletteru, ak už nebudete mať v budúcnosti záujem na jeho odbere.

Právny základ spracúvania osobných údajov

Spracúvanie vašich osobných údajov na účely popísané v predchádzajúcom odseku v písm. a) (t.j. komunikácia na základe vami prejaveného záujmu) a v písm. b) (t.j. marketing) vychádza z nášho oprávneného záujmu na aktívnej komunikácii s osobami, ktoré prejavia záujem o ponúkané nehnuteľnosti a oprávneného záujmu na efektívnej marketingovej podpore a propagácii našich podnikateľských aktivít a ponuky nehnuteľností. Aj keď sú právnym základom spracúvania vašich  osobných údajov naše oprávnené záujmy, vždy rešpektujeme a uprednostňujeme vaše práva a záujmy pred našimi  záujmami.

V prípade spracúvania osobných údajov na účel správy a ochrany tejto webstránky je tiež právnym základom spracúvania osobných údajov oprávnený záujem, ktorým je zabezpečenie poskytovania IT služieb a  udržanie bezpečnosti prevádzky tejto webstránky.

Spracúvanie vašich osobných údajov na základe nášho oprávneného záujmu vyplýva z článku 6 odsek1 GDPR. Máte však právo kedykoľvek namietať uvedené spracovanie vašich osobných údajov. Za týmto účelom nás kedykoľvek kontaktuje písomne na adrese nášho sídla uvedeného v úvode týchto pravidiel alebo na e-mailovej adrese zmluvy@podvinicou.sk. Každú podanú námietku dôsledne vyhodnotíme a o výsledku Vás budeme informovať.

Doba spracúvania osobných údajov

Osobné údaje sú uchovávané tak dlho, ako je to potrebné na splnenie účelov, na ktoré sme ich získali. Doba spracúvania osobných údajov je 3 roky odo dňa ich získania. Doba spracúvania osobných údajov je pravidelne kontrolovaná a v prípade ak uplynie, je spracúvanie osobných údajov ukončené a osobné údaje sú vymazané alebo inak zlikvidované.

Príjemcovia osobných údajov

Spracúvanie osobných údajov podľa týchto pravidiel sa realizuje aj prostredníctvom tretích osôb - sprostredkovateľov. Takouto treťou osobou je spoločnosť HERRYS s. r. o., so sídlom Žilinská 7-9, 811 05 Bratislava, IČO: 45 280 436, registrovaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 61514/B, telefónne číslo +421 2 52620022, e-mailová adresa info@herrys.sk, ktorá pre nás vykonáva služby realitnej kancelárie a vyhľadáva a sprostredkúva pre nás príležitosti na uzavretie zmlúv o kúpe nami ponúkaných nehnuteľností a súvisiacich zmlúv. Takýmito tretími osobami sú ďalej poskytovatelia služieb, ktoré využívame, aby sme mohli realizovať spracúvanie vašich osobných údajov na účely podľa týchto pravidiel. Ide konkrétne o služby spojené s technickou a softwarovou podporou a administráciou marketingových a predajných aktivít prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ uzatvoril so sprostredkovateľmi zmluvy o spracúvaní osobných údajov. Sprostredkovatelia sú zaviazaní spracúvať osobné údaje výlučne na účely špecifikované v týchto pravidlách. Vaše dáta nie sú sprístupnené tretím stranám na účely ich nezávislého využitia alebo spracovania nad rámec účelov podľa týchto pravidiel.

Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodnej organizácii

Vaše osobné údaje nie sú prenášané do iných štátov mimo Európskej únie. 

Práva súvisiace so spracúvaním osobných údajov

Podľa GDPR má každá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané prevádzkovateľom, nasledovné práva:

 1. právo na informácie o spracúvaní jej osobných údajov;
 2. právo získať prístup k osobným údajom, ktoré sa o nej spracúvajú a uchovávajú;
 3. právo požiadať o opravu svojich nesprávnych, nepresných alebo neúplných osobných údajov;
 4. právo požiadať o vymazanie svojich osobných údajov, keď už nie sú potrebné, alebo ak je spracúvanie nezákonné;
 5. právo namietať proti spracovaniu svojich osobných údajov na marketingové účely alebo na základe, ktorý súvisí s konkrétnou situáciou;
 6. právo požiadať o obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov v osobitných prípadoch;
 7. právo dostať svoje osobné údaje v strojovo čitateľnom formáte a/alebo požiadať o ich prenos inému prevádzkovateľovi;
 8. právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním, ak takýto súhlas osoba udelila.
 9. právo požiadať, aby rozhodnutia založené na automatizovanom spracúvaní, ktoré sa jej týkajú alebo ju výrazne ovplyvňujú, vychádzajúce z jej osobných údajov, vykonávali fyzické osoby a nie automatizovane technické prostriedky, ak sú osobné údaje takto prevádzkovateľom spracúvané;
 10. právo podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia a právo na účinný súdny prostriedok nápravy, ak sa domnieva, že je spracúvanie jej osobných údajov v rozpore právnymi predpismi. Dozorným orgánom na území Slovenskej republiky je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, Bratislava;
 11. právo podať žiadosť alebo sťažnosť prevádzkovateľovi v súvislosti s ochranou a  spracúvaním jej osobných údajov. Každá osoba, ktorá chce podať žiadosť alebo sťažnosť a uplatniť svoje si práva, môže tak vykonať písomne na adrese ACS 5, s. r. o., so sídlom Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava, alebo elektronicky na adrese zmluvy@podvinicou.sk.

Tieto pravidlá spracúvania osobných údajov môžu byť priebežne aktualizované a zmenené.

Táto verzia pravidiel spracúvania osobných údajov bola vydaná dňa 01.02.2019.